1. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.karavanworld.sk, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Ku každému tovaru zakúpenému u nás je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.

Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

IVANKO s.r.o., prevádzka KaravanWorld: Kračanská cesta 1244/40, 929 01, Dunajská Streda alebo e-mailom na: info@karavanworld.sk

Tovar odporúčame zaslať doporučene a ako poistený balík, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

Reklamácia musí obsahovať:

 • 1. kópiu dokladu o nadobudnutí – faktúru,
 • 2. presný názov reklamovaného tovaru,
 • 3. popis chyby alebo poškodenia zásielky,
 • 4. fotodokumentáciu (poškodeného tovaru, ako aj balenia, v ktorom bol doručený),
 • 5. vyplnený reklamačný formulár.

Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

V prípade ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach v zmysle §622 a 623 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

2. Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) vždy skontrolujte stav obalu. Pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach príp. iných zjavných nedostatkoch tieto chyby a nedostatky, reklamujte priamo u vodiča. Tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom škodový protokol. Vodič tovar zoberie späť a zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky alebo e-mailom.

Ak zistíte poškodenie alebo čiastočnú stratu obsahu zásielky až po jej odovzdaní a prevzatí, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

3. Nekompletnosť zásielky

Zákazník je povinný skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prebratia zásielky a prípadné nezrovnalosti (chýbajúci tovar alebo vo vnútri poškodený tovar) nahlásiť bezodkladne predávajúcemu písomnou formou, prípadne aj telefonicky. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky sa ohľad neberie.

Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Po podaní reklamácie Vás budeme kontaktovať a povieme ako ďalej postupovať s vadným tovarom. Tovar je potrebné uchovať v jeho pôvodnom balení a v žiadnom prípade nič z balenia nevyhadzovať.

4. Podmienky na vrátenie peňazí - zrušenie zmluvy (platí pre nákup cez e-shop)

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • - Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • - Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v kontaktoch.

Tovar nám môžete vrátiť len ak spĺňa nasledujúce podmienky:

 • 1. musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • 2. nesmie byť použitý,
 • 3. musí byť nepoškodený,
 • 4. musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
 • 5. tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe.

5. Výmena tovaru:

Výmena tovaru z dôvodu zlého druhu prípadne rozmeru je možná len jeden krát!!!. Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave, nesmie javiť známky opotrebenia a používania. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!

Tovar odporúčame poslať doporučene a ako poistený balík, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Poštovné a náklady na doručenie reklamácie nevraciame.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Veríme, že s našim tovarom ako aj s jeho doručením budete spokojní a nebude potrebné, aby ste sa oboznamovali s reklamačným poriadkom.


Na stiahnutie

ZÁKON 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)