Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len „VOZP“) upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa dopravného prostriedku a Nájomcu dopravného prostriedku (ďalej len „Prenajímateľ, Nájomca alebo zmluvné strany“) pre  Zmluvy o nájme dopravného prostriedku uzavierane na diaľku (ďalej len „zmluva“).

Čl. I - Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Pre účely tejto zmluvy sa Nájomcom rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala rezervačný formulár prostredníctvom webovej stránky karavanworld.sk, obdržala oznámenie o prijatí rezervácie e-mailom a uhradila zálohovú faktúru.
 2. V prípade ak Nájomca nie je spotrebiteľom, a jedná o nájom dopravného prostriedku za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. II - PREDMET ZMLUVY

 1. Predmetom zmluvy je nájom dopravného prostriedku cez rezervačný formulár na webovej stránke karavanworld.sk
 2. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie.
 3. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť za prenájom dopravného prostriedku dohodnutú cenu špecifikovanú v čl. VI týchto VOZP, to všetko za podmienok upravených v týchto VOZP.
 4. Nájomca je oprávnený užívať predmetný dopravný prostriedok len na účely, na ktoré tento dopravný prostriedok obvykle slúži, pričom je povinný neužívať dopravný prostriedok v rozpore s povinnosťami uvedenými v týchto VOZP.

Čl. III - MIESTO A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREVZATIA DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

 1. Prenajímateľ odovzdáva dopravný prostriedok Nájomcovi po uzatvorení zmluvy, vo vopred dohodnutom čase a v sídle Prenajímateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Štandardný čas na odovzdanie dopravného prostriedku je v pracovných dňoch, ráno od 9:00 hod. v prvý deň nájmu. Po uplynutí doby nájmu dopravného prostriedku je Nájomca povinný vrátiť dopravný prostriedok v sídle Prenajímateľa najneskôr do 14:00 hod. posledného dňa nájmu.
 2. Prenajímateľ odovzdáva dopravný prostriedok Nájomcovi skontrolovaný, uprataný a čistý (plne vybavený interiér kuchynskými potrebami a posteľnými súpravami, vyčistený exteriér, wc s náplňami, naplnenou 10kg propán – butánovou fľašou, plnou nádržou čerstvej vody a prázdnou odpadovou nádržou na vodu, doplnenými prevádzkovými kvapalinami a s plnou nádržou pohonných hmôt (okrem AdBue) pričom s plnou nádržou sa dopravný prostriedok aj vracia (okrem AdBlue) a s príslušnými dokladmi pre cestovanie v rámci Európskej Únie a diaľničnou známkou pre SR.
 3. Pri odovzdávaní dopravného prostriedku Nájomcovi zmluvne strany vykonávajú kontrolu a ohliadku dopravného prostriedku z hľadiska jeho technickej spôsobilosti a spôsobilosti na prevádzku a dohodnuté užívanie vrátane detailného stavu dopravného prostriedku aj so zoznamom príslušenstva, resp. iných vecí, ktoré budú Nájomcovi spolu s dopravným prostriedkom odovzdané.
 4. Po vykonaní kontroly a ohliadky dopravného prostriedku zmluvné strany vyplnia písomný protokol o odovzdaní a prevzatí dopravného prostriedku (ďalej len „preberací protokol“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k týmto VOZP, ktorý vlastnoručne podpíšu, prípadne v ňom uvedú zistené nedostatky a vady dopravného prostriedku. Preberací protokol bude spísaný aj pri vrátení dopravného prostriedku, po uplynutí celkovej doby nájmu.
 5. Prenajímateľ odovzdáva dopravný prostriedok s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako aj poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Odovzdávanie dopravného prostriedku a oboznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá približne 60 minút a kontrola dopravného prostriedku po jeho riadnom vrátení trvá približne 30 minút.
 6. Dopravný prostriedok sa považuje za odovzdaný okamihom podpisu preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

Čl. IV - PRÁVA A POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi dopravný prostriedok do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, spolu s nasledovnými dokladmi: technický preukaz vozidla, doklad o zaplatení poistného, doklad o platnej STK a EK, ku dňu účinnosti zmluvy.
 2. Nájomca dopravného prostriedku alebo ním určený vodič, je povinný mať ku dňu odovzdania dopravného prostriedku platný vodičský preukaz skupiny B a to aspoň po dobu troch rokov, prax vo vedení dopravného prostriedku minimálne tri roky a dosiahnutý vek minimálne 24 rokov.
 3. Nájomca dopravného prostriedku je povinný mať platný občiansky preukaz (alebo iný identifikačný doklad, napríklad cestovný pas), ktorého kópiu je povinný zaslať Prenajímateľovi na emailovú adresu spolu s potvrdením o zaplatení zálohy.
 4. Nájomca je povinný užívať dopravný prostriedok výlučne na účely, na ktoré slúži.
 5. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie dopravného prostriedku inej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
 6. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na dopravnom prostriedku akékoľvek úpravy bez súhlasu Prenajímateľa.
 7. Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné predpisy a hygienické predpisy súvisiace s užívaním dopravného prostriedku.
 8. Nájomca je povinný riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriacom predmet nájmu podľa týchto VOZP nevznikla škoda.
 9. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi poškodenie dopravného prostriedku v súvislosti s dopravnou nehodou, za účelom uplatnenia poistnej udalosti v príslušnej poisťovni, privolať políciu, kontaktovať asistenčné služby a zdokumentovať udalosť spísaním zápisnice a vyhotovením fotodokumentácie a obdobne je povinný postupovať aj v prípade odcudzenia dopravného prostriedku, pričom v prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný znášať vzniknutú škodu v plnej výške.
 10. Nájomca je povinný Prenajímateľovi uhradiť škodu, ktorá vznikne v čase trvania zmluvy na dopravnom prostriedku. Nájomca je zároveň povinný zaplatiť všetky poplatky, sankcie a iné peňažné plnenia, ktoré vzniknú alebo budú predložené Prenajímateľovi ako držiteľovi dopravného prostriedku k úhrade, za čas užívania dopravného prostriedku Nájomcom, vrátane spoluúčasti v prípade poistnej udalosti a rozdielu sumy poistného plnenia a skutočnej škody vzniknutej z poistnej udalosti. Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikne v prípade straty dokladov od dopravného prostriedku, v prípade, že doklady od dopravného prostriedku budú zadržané orgánom verejnej moci z dôvodu spôsobeného Nájomcom resp. alebo z dôvodu, za ktorý Nájomca zodpovedá.
 11. V prípade vzniku povinnosti Nájomcu podľa predchádzajúceho bodu, je Nájomca povinný postupovať tak, že v lehote 15 dní od písomnej výzvy Prenajímateľa, uhradí vzniknutú škodu na bankový účet uvedený v písomnej výzve.
 12. Nájomca má povinnosť vrátiť dopravný prostriedok s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na chemické wc.
 13. Nájomca nie je oprávnený užívať dopravný prostriedok mimo krajín Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.
 14. Nájomca má povinnosť uhradiť Prenajímateľovi kauciu vo výške 500,- /1000,-€ (závisí od typu vozidla) najneskôr v deň prebera nia vozidla, a to v hotovosti. Uvedená kaucia bude po riadnom vrátení dopravného prostriedku v súlade s týmito VOZP, bezodkladne vrátená späť, najnesôr do 10 pracovných dní, na účet Nájomcu.
 15. V prípade ak kaucia Prenajímateľovi uhradená nebude, má právo dopravný prostriedok Nájomcovi neodovzdať.
 16. Prenajímateľ je oprávnený započítať si uhradenú kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám uvedeným v čl. VIII týchto VOZP, ako aj voči škode či iným peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za Nájomcu, resp. ktoré je povinný uhradiť Nájomca. Ak vzniknutú škodu nebude možné určiť pri preberaní dopravného prostriedku je Prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu až do momentu vyčíslenia škody.
 17. Nájomca má povinnosť, počas celej doby nájmu, užívať a nakladať s dopravným prostriedkom s odbornou starostlivosťou, chrániť dopravný prostriedok pred odcudzením najmä tým, že nebude ponechávať dopravný prostriedok odomknutý, pravidelne kontrolovať stav prevádzkových kvapalín a v prípade potreby vykoná nevyhnutnú údržbu.
 18. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti niektorých súčasti dopravného prostriedku je Nájomca povinný kontaktovať Prenajímateľa a riadiť sa jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční bezodkladne všetky potrebné kroky k odstráneniu zistených závad.
 19. Nájomca má povinnosť vrátiť dopravný prostriedok riadne a včas, najneskôr do 14:00 posledného dňa nájmu dopravného prostriedku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to v nepoškodenom stave, vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v dopravnom prostriedku podľa preberacieho protokolu.
 20. Prenajímateľ ma právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy dopravného prostriedku (najmä havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade je Prenajímateľ povinný bezodkladne o tom informovať budúceho Nájomcu a vrátiť mu všetky poskytnuté plnenia.

Čl. V - DOBA TRVANIA ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa dátumu uvedeného v rezervačnom formulári.

Čl. VI - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za prenájom dopravného prostriedku bude špecifikovaná v rámci rezervácie uskutočnenej cez rezervačný formulár, pričom po odoslaní rezervácie bude Nájomcovi na ním zadanú emailovú adresu obratom doručená zálohová faktúra ( vo výške 50% z celkovej ceny nájmu a servisného poplatku vo výške 50 eur). Zálohová faktúra je splatná v lehote 3 dní odo dňa jej odoslania na emailovú adresu Nájomcu uvedenú v rezervačnom formulári. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú až okamihom pripísania úhrady na účet uvedený v zálohovej faktúre.
 2. Rezervácia uskutočnená cez rezervačný formulár sa stáva záväznou až po uhradení zálohovej faktúry vo výške podľa bodu 1 tohto článku VOZP.
 3. Po uhradení  zálohovej faktúry doručí Prenajímateľ na emailovú adresu Nájomcu uvedenú v rezervačnom formulári faktúru na zvyšnú časť ceny nájmu, ktorá je splatná najneskôr v 21. deň pred začiatkom nájmu dopraného prostriedku. Súčasťou tejto faktúry je aj úhrada kaucie vymedzená v čl. III bod 14.

Čl. VII - ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU

 1. Nájomca vždy zodpovedá za riadne užívanie a vedenie dopravného prostriedku a zároveň zodpovedá za porušenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku dopravného prostriedku.
 2. Počet prepravovaných osôb v dopravnom prostriedku je limitovaný počtom miest na sedenie podľa špecifikácie výrobcu dopravného prostriedku. V prípade akéhokoľvek porušenia tejto povinnosti je výlučne Nájomca zodpovedný za všetky dôsledky a škody z toho vyplývajúce.
 3. Nájomca zodpovedá za všetku škodu aj za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá vznikne v dôsledku jeho manipulácie s dopravným prostriedkom, a to od momentu odovzdania dopravného prostriedku Nájomcovi až do momentu jeho riadneho a včasného vrátenia Prenajímateľovi s výnimkou bežného opotrebenia.
 4. Nájomca zodpovedá za riadne dodržiavanie všetkých dopravných predpisov počas celej doby nájmu. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie  doby nájmu, bude táto pokuta fakturovaná Nájomcovi spolu s administratívnym poplatkom 10,- €.

Čl. VIII - ZMLUVÉ POKUTY A SANKCIE

 1. Zmluvne strany si dohodli pre prípad, že Nájomca poruší niektorú zo svojich povinnosti uvedených v čl. IV bod 4,5,6 a 13, povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- €.
 2. Zmluvne strany si dohodli pre prípad, že Nájomca vráti dopravný prostriedok Prenajímateľovi
  1. so silne znečisteným interiérom, súčasťami či príslušenstvom (blatom, živicou, farbou, lepidlom a pod.) povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,-€
  2. s nevyčistenou odpadovou nádržou na chemické wc povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-€
  3. s nedoplnenou palivovou nádržou povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,-€ + cena pohonných hmôt
  4. s nadmerne znečisteným exteriérom povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-€
  5. bez kľúčov alebo dokladov od dopravného prostriedku, v prípade ich straty, povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,-€

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením niektorej z povinnosti podľa písm. a) až e) tohto ustanovenia VOZP zo strany Nájomcu.

 1. Neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia alebo súčasti dopravného prostriedku či iných prevzatých veci uvedených v preberacom protokole sa Nájomca zaväzuje uhradiť v plnej výške bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa  vrátenia dopravného prostriedku Prenajímateľovi.
 2. V prípade, že Nájomca nesplní povinnosť odovzdať dopravný prostriedok najneskôr v posledný deň platnosti zmluvy, Prenajímateľ je oprávnený fakturovať Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý deň nasledujúci po poslednom dni nájmu dopravného prostriedku, až do dňa  vrátenia dopravného prostriedku (vrátane) Prenajímateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne neskorým odovzdaním dopravného prostriedku.

Čl. IX - STORNO POPLATKY

 1. Ak Nájomca zruší svoju záväznú rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:
  1. najneskôr 45 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 20% z celkovej ceny nájmu
  2. 45 až 30 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 30% z celkovej ceny nájmu
  3. 29 až 14 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 40% z celkovej ceny nájmu
  4. 13 až 7 dní ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 50% z celkovej ceny nájmu
  5. 6 až 1 deň ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 80% z celkovej ceny nájmu
  6. ku dňu odovzdania dopravného prostriedku 90% z celkovej ceny nájmu
 2. Po uhradení storno poplatku bude Nájomcovi vrátená uhradená kaucia v plnej výške.

Čl. X - SÚHLAS S VYHOTOVENÍM KÓPIE ÚRADNÉHO DOKLADU

 1. Svojím podpisom dotknutá osoba identifikovaná predloženými úradnými dokladmi – vodičským preukazom* občianskym preukazom* cestovným pasom* udeľuje v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) spoločnosti IVANKO s.r.o., so sídlom na ulici Rybárska 635/11 v Trhovej Hradskej, IČO: 48 099 872 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas na zhotovenie, spracúvanie a archiváciu fotokópie úradného dokladu (ďalej len „kópia“) za účelom ochrany právom chránených záujmov prevádzkovateľa predovšetkým pri jednoznačnej identifikácii dotknutej osoby, ako osoby, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o prenájme dopravného prostriedku. Kópia bude súčasťou zmluvnej dokumentácie vedenej k predmetu prenájmu. Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu a následne desiatich rokov, z dôvodu archivácie kópií v predmetnej zmluvnej dokumentácii.
 2. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba vyhlasuje, že pred poskytnutím tohto súhlasu dostala všetky relevantné informácie súvisiace so spracúvaním kópie a na nich uvedených osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba poskytuje tento súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne, bola poučený o svojich právach v zmysle §28 až 30 zákona sprístupnením týchto ustanovení zákona pri podpise tohto súhlasu, pričom tento súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou na adresu prevádzkovateľa. Uvedené dotknutá osoba potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.

Čl. XI - OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, t. j. posledným dňom podľa dátumu uvedeného v rezervačnom formulári, po riadnom vrátení dopravného prostriedku späť Prenajímateľovi.
 2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Nájomca:
  1. užíva dopravný prostriedok v rozpore s účelom, na ktorý bolo Nájomcovi prenechané alebo
  2. závažným spôsobom porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto VOZP
 3. Prenajímateľ zabezpečuje na vlastné náklady uzatvorenie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia dopravného prostriedku. Poistné krytie dopravného prostriedku sa však nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti dopravného prostriedku, výbavu a zariadenie ako aj osobné veci Nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá výlučne Nájomca. Spoluúčasť Nájomcu je 10%, minimálne však 498,-€.
 4. V dopravnom prostriedku je zakázané fajčiť. V prípade preukázateľného porušenia tohto zákazu bude voči Nájomcovi uplatnená sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie interiéru.
 5. Dopravný prostriedok je vybavený GPS systémom určenia polohy.

Čl. XII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú voľnosť obmedzovali.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle a pred rezerváciou dopravného prostriedku si VOZP Nájomca riadne prečítal, všetky ustanovenia VOZP sú mu jasné a zrozumiteľné, obsahu VOZP porozumel, na znak čoho pristúpil k rezervácií dopravného prostriedku prostredníctvom rezervačného formulára.